OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Naziv: Aman Design j.d.o.o. za usluge

Skraćeni naziv: Aman design j.d.o.o.

Sjedište: Maksimirska cesta 76, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

E-mail: delight@delight.hr

Broj telefona: +385 1 203 4187

Broj mobitela: +385 91 1111 187

Poslovna banka i broj žiro računa: IBAN: HR2723400091110909703, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

MBS: 081036572

OIB:33258785229

Datum: 01.12.2020.

UVODNE ODREDBE

Ovi Uvjeti utvrđuju odgovoran i transparentan okvir za osiguravanje usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Uvjeti se primjenjuju na sve organizacijske dijelove Aman Design j.d.o.o za usluge (u daljnjem tekstu VODITELJ OBRADE) te na sve zaposlenike, uključujući honorarne djelatnike i privremene radnike jednako kao i na sve vanjske suradnike koji djeluju u ime voditelja obrade.

Izjava o Uvjetima zaštite osobnih podataka

Voditelj obrade posvećen je poslovanju u skladu sa svim zakonima, regulativama te najvišim standardima etičnog poslovanja.

Ova Izjava iznosi odredbe očekivanog ophođenja zaposlenika voditelja obrade i njegovih vanjskih suradnika koji se bave prikupljanjem, upotrebom, čuvanjem, prijenosom, objavljivanjem ili uništavanjem bilo kakvih osobnih podataka koji pripadaju zaposlenicima, poslovnim partnerima voditelja obrade i drugim fizičkim osobama. Svrha politike je standardizacija zaštite prava i sloboda ispitanika očuvanjem privatnosti njegovih osobnih podataka u svim aspektima poslovanja voditelja obrade koji uključuju osobne podatke. Ovom Izjavom utvrđuje se da Aman Design j.d.o.o za usluge neće neovlašteno otkrivati osobne podatke trećoj strani, niti postupati na način koji ih ugrožava.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade usvaja sljedeća načela kojih ce se držati pri prikupljanju, korištenju, zadržavanju, prijenosu i uništavanju osobnih podataka:

 • LEGITIMNOST
 • PRAVEDNOST i
 • TRANSPARENTNOST

Osobni podaci obrađivat ce se legitimno, pravedno i transparentno spram ispitanika. To znači da će voditelj obrade u svim relevantnim situacijama izvijestiti ispitanika o tome kako ce obrađivati podatke (transparentnost), a obrada ce se vršiti isključivo u skladu s time što je rečeno (pravednost) i u skladu sa svrhom koja je propisana u primjenjivom Zakonu o zaštiti osobnih podataka (legitimnost).

OGRANIČENJE SVRHE

Osobni podaci prikupljat će se za jasno definirane i legitimne svrhe te se neće obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim svrhama. To znači da voditelj obrade mora jasno navesti za što će se koristiti prikupljeni podaci te ograničiti procese obrade osobnih podataka na isključivo one procese koji su potrebni da bi se ostvarile te svrhe.

MINIMIZACIJA PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci bit će relevantni i ograničeni na ono što je nužno za postizanje svrhe njihove obrade. To znači da voditelj obrade neće prikupljati, obrađivati ni pohranjivati više osobnih podataka no što je nužno potrebno.

TOČNOST PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci bit ce točni i ažurni, što znaci da će voditelj obrade imati razvijene procedure za otkrivanje i rješavanje zastarjelih, netočnih i nepotrebnih osobnih podataka.

OPREZNA POHRANA PODATAKA

Osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika dulje no što je to potrebno za svrhu obrade. To znači da će voditelj obrade, gdje god je to moguće, čuvati osobne podatke na način koji ograničava ili sprečava identifikaciju ispitanika.

SIGURNOST PODATAKA

Osobni podaci će se obrađivati i pohranjivati na način koji osigurava odgovarajuću zaštitu od povreda poput neovlaštene i nezakonite obrade te slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja podataka. Voditelj obrade ce implementirati prikladne tehnološke i organizacijske mjere opisane u Uvjetima zaštite sigurnosti osobnih podataka kako bi u svakom trenutku osigurao cjelovitost i povjerljivost osobnih podataka.

PRIVATNOST UGRAÐENA U DIZAJN SUSTAVA

Prilikom dizajniranja novih te pri pregledu i proširenju postojećih sustava i procesa voditelja obrade, vodit ce se briga o primjeni svih ovih načela kako bi se maksimalno zaštitila privatnost ispitanika.

PRAVA ISPITANIKA

Svi ispitanici čiji se podaci prikupljaju i obrađuju od strane voditelja obrade, imaju sljedeća prava:

- PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Svaki ispitanik ima pravo na kopiju podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi u svrhu uvida. Osim prava na uvid u vlastite podatke, ispitanik ima i pravo na informaciju o:

 • svrsi obrade i pravnoj osnovi za obradu
 • legitimnom interesu, ako se na njemu temelji obrada
 • vrstama i kategorijama prikupljenih osobnih podataka
 • trećim stranama kojima se podaci prosljeđuju
 • roku čuvanja podataka
 • izvoru osobnih podataka, ako nisu prikupljeni od ispitanika

Sve informacije ispitaniku trebaju biti dostavljene jasnim i jednostavnim jezikom, kako bi osigurali razumijevanje, te moraju biti jasno naznačene i vidljive kako ih ispitanik ne bi previdio.

Postoji mogućnost da pružanje zatraženih informacija ispitaniku može otkriti informacije o drugoj osobi. U takvim je slučajevima potrebno te podatke anonimizirati ili posve uskratiti kako bi se zaštitila prava te osobe.

- PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA

Svaki ispitanik ima pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi.

 • PRAVO NA ZABORAV

Ispitanici mogu zatražiti da se podaci o njima uklone iz arhive. Zahtjev ce biti uzet na razmatranje i bit ce mu udovoljeno ukoliko se ne protivi pravnoj osnovi obrade osobnih podataka.

- PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE

Ispitanici imaju pravo na ograničavanje opsega obrade, u slučajevima u kojima je to primjenjivo.

- PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA

Ispitanici imaju pravo na kopiju podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

- PRAVO NA PRIGOVOR

Ispitanici imaju pravo na prigovor, posebno u slučaju kad se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade. Tada je potrebno napraviti reviziju svrhe obrade i ustanoviti njenu pravnu osnovu te u slučajevima kada je to primjenjivo, omogućiti ispitaniku povlačenje privole za obradu podataka i/ili prestanak obrade njegovih podataka.

- PRAVO NA PROCJENU

Ispitanici imaju pravo tražiti od nadzornog tijela procjenu kršenja odredbi Uredbe i internih politika voditelja obrade.

- PRAVO NA PRIGOVOR NA PROFILIRANJE

Ispitanici imaju pravo na prigovor na automatsko profiliranje i druge oblike automatiziranog donošenja odluka.

U slučaju da voditelj obrade odbije zahtjev ispitanika, u odgovoru ce biti naveden razlog odbijanja, na kojeg se ispitanici mogu žaliti nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u).

PRAVNA OSNOVA

Pravne osnove za prikupljanje i obradu osobnih podataka ispitanika su sljedeće:

-ZAKONSKA OBVEZA

Zakoni kojima se uređuje poslovanje obveznika propisuju skupove podataka koji su nužni za izvršenje zakonske obveze. Za prikupljanje i obradu podataka propisanih zakonima, voditelj obrade neće tražiti privolu od ispitanika, ali ce prikupljati samo podatke propisane zakonom i neće ih koristiti u druge svrhe. Ovo se posebno odnosi na podatke prikupljene temeljem sljedećih zakona i njima pripadajućih pravilnika među kojima izdvajamo:

 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o radu
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

- IZVRŠENJE UGOVORNE OBVEZE

Osobne podatke potrebne za ispunjenje ugovorne obveze voditelj obrade ce prikupljati bez privole ispitanika, u minimalnom obimu koji je nužan za izvršenje obveze.

- LEGITIMNI INTERES

Voditelj obrade u daljnjem ce tekstu objaviti popis svojih legitimnih interesa na temelju kojih prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu omogućavanja i/ili unapređenja svojih usluga ili proizvoda.

- ZAŠTITA VITALNIH INTERESA ISPITANIKA

Voditelj obrade može prikupljati i obrađivati osobne podatke bez privole ispitanika ukoliko je to u svrhu zaštite njegovih vitalnih interesa.

- JAVNI INTERES ILI IZVRŠENJE SLUŽBENE OVLASTI VODITELJA OBRADE:

U slučaju kada djelatnost voditelja obrade obuhvaća djelovanje u ime javnog interesa ili se obrada podataka temelji na drugoj vrsti službene ovlasti, nije uvijek nužno obavijestiti ispitanika o prikupljanju osobnih podataka.

-PRIVOLA:

U svim ostalim slučajevima, voditelj obrade tražit ce privolu od ispitanika za prikupljanje i obradu osobnih podataka u kojoj ce svrha obrade biti jasno navedena. Ispitanik u svakom trenutku može povuci privolu i time njegovi podaci moraju automatski biti uklonjeni i obrada prekinuta.

Voditelj obrade vodit ce evidenciju aktivnih i povučenih privola u svrhu osiguravanja ispravnosti poslovanja.

LEGITIMNI INTERES

Voditelj obrade objavljuje slijedeće legitimne interese:

- ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA GDPR

Zagreb, 01.12.2020.

Ispitanici imaju pravo na prigovor na obrade osobnih podataka koje se temelje na ovim legitimnim interesima.

POJMOVI I DEFINICIJE:

- OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) je uredba kojom Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija namjeravaju ojačati i objediniti procese zaštite osobnih podataka svih pojedinaca unutar Europske unije (EU). Uredba se također odnosi na iznošenje osobnih podataka van EU.

- VODITELJ OBRADE

Subjekt koji utvrđuje svrhu, uvjete i način obrade osobnih podataka.

- IZVRŠITELJ OBRADE

Subjekt koji provodi obradu podataka u ime voditelja obrade.

- AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Državna agencija čiji je zadatak štititi podatke i privatnost, nadgledati procese primjene Uredbe, te aktivno provoditi Uredbu o zaštiti osobnih podataka unutar Europske unije.

- SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Stručnjak za zaštitu podataka koji samostalno djeluje kako bi osigurao da poslovni entitet djeluje u skladu s politikama i procedurama koje su postavljene na temelju Uredbe.

- ISPITANIK

Fizička osoba čije osobne podatke obrađuju voditelj ili izvršitelj obrade podataka.

- OSOBNI PODATAK

Bilo koja informacija koja se dovodi u vezu s fizičkom osobom, tj. ispitanikom i koja se može koristiti za izravno ili neizravno identificiranje osobe.

- OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Bilo koja djelatnost koja se provodi nad osobnim podacima, automatska ili ne, koja uključuje prikupljanje, upotrebu, izradu zapisa i slično.

- PROFILIRANJE

Svaka automatizirana obrada podataka u svrhu procjene, analize ili predviđanja ponašanja ispitanika

- PRAVO PRISTUPA ISPITANIKA

Poznato kao ‘pravo pristupa’, omogućuje ispitaniku pristup osobnim podacima koji ga se tiču i koji su u posjedu voditelja obrade.

Zakonska regulativa

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

INFORMACIJE O ZAŠTITI PODATAKA

Aman Design j.d.o.o. kao voditelj obrade osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, dostave proizvoda izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica za što je pravna osnova određena člankom 6. stavkom 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka odnosno obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora te nadalje obrađuje osobne podatke radi evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja za što je osnova određena člankom 6. stavkom 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka jer obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa poboljšanja poslovanja i prilagođavanja proizvodnje prepoznavanja potreba tržišta a u posebnim slučajevima ukoliko ste nam za to dali valjanu privolu tada Vaše kontaktne podatke možemo koristiti i za potrebe izravnog marketinga za što je pravna osnova određena člankom 6. točka 1.točka a ) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Stupanjem na snagu ove izjave o privatnosti moguće je da će dosadašnji korisnici dobiti od nas mail kojim tražimo od Njih da potvrde svoju suglasnost na primanje obavijesti s naše strane putem pošte, telefona, sms porukom ili e-porukom i to iz razloga jer ne možemo potvrditi ili iz arhive pronaći točno način na koji su nam Njihovu adresu ustupili, pa Ih stoga molimo da ukoliko žele i dalje primati od nas marketinške ponude tada će trebati jasno i nedvojbeno za isto dati nam i privolu jer u suprotnom nećemo biti u mogućnosti daljnje Ih o istom obavještavati.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno Aman Design j.d.o.o. na adresu Maksimirska 76, 10000 Zagreb ili pak na adresu našega službenika za zaštitu osobnih podataka mailom: ivan@delight.hr

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti www.delight.hr.

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici www.delight.hr Aman Design j.d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika:

 • Ime i prezime
 • Lozinku
 • Broj telefona
 • Adresu
 • Adresu e-pošte
 • Adresu slanja proizvoda
 • Adresu slanja računa
 • Poštanski broj
 • Grad
 • Spol
 • Datum rođenja
 • Naziv i OIB tvrtke (ukoliko je potrebno)

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Aman Design j.d.o.o. slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, i sl. sa kojima pažljivo utvrđujemo i obujam i pitanje zaštite osobnih podataka kroz ugovorne odnose.

Aman Design j.d.o.o. navedene podatke može davati trećim osobama u svrhu: izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Aman Design j.d.o.o. te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Aman Design j.d.o.o. koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika, a za što je pravna osnova legitiman interes voditelja obrade opisan člankom 6. stavkom 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Aman Design j.d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Aman Design j.d.o.o.

Aman Design j.d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Aman Design j.d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene posebnim zakonskim propisima (npr. podatke o financijskim transakcijama temeljem zakona o računovodstvu čuvamo 11 godina) ili do opoziva prava na korištenje kada je to želja ispitanika a isto se ne kosi sa zakonskim propisima.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

Za svako od ovih Vaših prava možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na mail: ivan@delight.hr.

Naš odgovor dobiti ćete najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

ZAŠTITA PODATAKA

Aman Design j.d.o.o. iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzeo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici www.delight.hr može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Ova Izjava o zaštiti podataka odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Aman Design j.d.o.o. prikuplja od ispitanika.

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.delight.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i politike privatnosti. Ako preko web stranice www.delight.hr korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Aman Design j.d.o.o. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice jer Aman Design j.d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada na drugim web stranicama.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Aman Design j.d.o.o. može izmijeniti ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.delight.hr. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.delight.hr te se stoga preporučuje da se korisnici informiraju o važećoj politici privatnosti u trenutku posjete stranici.